Notat om digital dannelse og digitale kompetencer

Pointing at laptop screen
Foto: John Schnobrich on Unsplash

Indledning

Digital dannelse er blevet et centralt omdrejningspunkt i den politiske bestræbelse på at forny almendannelsen som sammen med elevens forberedelse til videre uddannelse udgør gymnasiets primære formål (jf. Lov om de gymnasiale uddannelser). Digital dannelse skal altså ses som en del af almendannelsen. Det påhviler skolens ledelse at sikre at der gennem uddannelsesforløbet er progression og sammenhæng i udviklingen af den enkelte elevs digitale kompetencer. Digitale kompetencer udgør sammen med globale kompetencer, karrierekompetencer og innovative kompetencer nye tilføjelser til fagenes læreplaner og indgik således også i kommissoriet til læreplansgrupperne.

Formålet med digital dannelse

Der kan være utallige behov for at eksplicitere et begreb om digital dannelse og kompetencer, herunder informationsteknologiens rolle i forbindelse med fremtidens uddannelse, samfundsdebat, samarbejde, beskæftigelse og økonomisk vækst. I en uddannelsesmæssig sammenhæng er fokus på overordnet at forberede eleverne på rollen som global, demokratisk borger, herunder konsekvensen af egne ytringer og egen adfærd på internettet. Ligeledes skal et fokus på digitale kompetencer være med til at understøtte elevernes faglige udvikling i fagene og på tværs af fagene. Dette gøres med udgangspunkt i fire sammenhængende kompetencer:

  • Informationskompetence, der omhandler måden hvorpå man søger, producere, dokumenter og kritisk bedømme information.
  • It-operationel kompetence omhandler elevens færdigheder i brugen af forskellige programmer som anvendes i fagene og i tværfaglige samarbejder.
  • Samarbejdskompetence omhandler hvordan forskellige former for it kan understøtte forskellige former for samarbejde.
  • Produktionskompetence omhandler forskellige produkter i undervisningen fra præsentationer, skriftlige opgaver, tidslinjer, digitale collager, vodcast (videopodcast), podcast, blogs, hjemmeside og lignede.

De fire kompetenceområder kan tilsammen siges at udgør digital dannelse (se figur 1). Det er altså vigtig at have for øje at it skal forberede allerede eksisterende praksis. Det skal sætte eleven i stand til at kunne mere, bidrage på nye måder, deltage i andre former osv. Ligeledes bør man kritisk og didaktisk vurdere hvorvidt anvendelsen af it bidrager til at danne eleverne til globale demokratiske medborgere, eksempelvis vurderer om konkrete it-redskaber øger eller mindsker ulige deltagelsesmuligheder og om hvorvidt det fremmer en ansvarlig medbestemmelse hos eleverne.

FIGUR 1: Digital dannelse og digitale kompetencer

Digital dannelse og kompetencer
Inspireret af Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59(3), 1065-1078.

Afslutning

Det er vigtigt at påpege at digital dannelse ikke kan reduceres til kompetencerne. Lidt forsimplet kunne man sige at kompetencer er redskaber for dannelsen. Martin & Grudziecki (2006) indfanger lidt at den sammensatte og komplekse karakter af den digitale dannelse i følgende citat:

“the awareness, attitude and ability of individuals to appropriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, integrate, evaluate, analyze and synthesize digital resources, construct new knowledge, create media expressions, and communicate with others, in the context of specific life situations, in order to enable constructive social action; and to reflect upon this process” (Martin & Grudziecki 2006, p. 255)

Martin & Grudziecki betoner både opmærksomhed, holdning og evne til at bruge it på en til formålet passende måde. It-brugen er altså kontekstspecifik både i forhold til faglige kontekster og livssituationer. Målet med brugen af it er øget refleksion og mulighederne for konstruktiv social handling.

Litteratur

  • Martin, A., & Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 5(4), 1–19. doi.:10.11120/ital.2006.05040249
  • Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59(3), 1065-1078.
  • Undervisningsministeriet (2016) Lov om de gymnasiale uddannelser. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.