Studieområdet på htx bør gentænkes

Publiceret 29. Maj 2016 i Gymnasieskolen.dk

Det flerfaglige samarbejde på tværs af de tre-årige gymnasieuddannelser har vidt forskellige rammer både før og efter en kommende gymnasiereform. Timerammen har siden 2005-reformen været meget forskellig. Således har stx med Almen Studieforberedelse (AT) 200 timer fordelt over de tre år. På hhx og htx har Studieområdet (SO) henholdsvis 270 timer og 480 timer.

Flerfaglighed har altid delt de fagprofessionelle. Evalueringerne fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser dog at de flerfaglige forløb er blevet modtaget mere positivt på landets erhvervsgymnasier (hhx og htx), men selv her har erfaringerne mildt sagt været blandede.* Det gælder både fra skole til skole og mellem de enkelte forløb på samme skole! På de tekniske gymnasier (htx) hvor ca. hver femte undervisningstime er gået til SO har der også været store udfordringer med at få det optimale ud af de mange timer. Det har blandt andet resulteret i forcerede faglige samspil og deciderede pseudo-forløb, hvor man under samme tematik har arbejdet for sig selv i de enkelte fag. I nogle tilfælde har man været nødt til at godskrive SO-timer til enkeltfaglige forløb for at opfylde rammen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Omfanget af timer som anvendes til SO står ikke mål med det faglige udbytte. Timemængden til SO gør det endvidere vanskeligt at opfylde de faglige mål og kernestoffet i de enkelte fag, der har samme omfang, som på de øvrige gymnasiale uddannelser. Derfor bør man også på htx mindske timerammen forholdsmæssigt i lighed stx og hhx.

Strukturen for SO er for rigid. Det gælder både de faglige bindinger og de faglige mål. Der er blandt andet krav til at bestemte fag skal arbejde sammen på bestemte tidspunkter i uddannelsen, også når dette ikke er praktisk muligt, eks. fordi et studieretningsfag, der er afsluttet på 2. år har en binding på 3. år. Det har betydet at fokus nogle steder har været på at opfylde kravene til bindingerne, fremfor at lave de tværfaglige forløb, der gav mening for eleverne på det tidspunkt i deres uddannelsesforløb hvor det er passede til deres faglige niveau. Derfor bør de faglige bindinger løsnes markant. De 15 faglige mål bør have et kritisk eftersyn, hvor det nøje bør overvejes hvad der bedst arbejdes med i de enkelte fag og hvad der går på tværs af fag. Derudover bør der arbejdes for at skabe en tydelig progression i de faglige mål, således at eleven løbende opbygger de kompetencer som skal anvendes på et givent tidspunkt i løbet af uddannelsen og som leder frem til nyskabelsen Studieområdeprojektet med mundtligt forsvar. En nyskabelse vi i øvrigt hilser velkommen.

Studieområdet på htx kalder på en gentænkning af den tidsmæssige ramme, struktur og de faglige mål. Derfor ser vi også positivt på regeringens forslag om forenkling af struktur og mål. Det vil skabe grobund for bedre og mere udbytterige forløb til gavn for eleverne og ja, også for lærere og ledere som hver dag arbejder med få det bedste ud af SO som det er tilrettelagt i dag.

Gitte Hyldahl Nielsen, lektor, Learnmark Gymnasium HTX
Alex Young Pedersen, lektor, Aarhus Gymnasium, AARHUS TECH

* EVA (2016) Evaluering af studieområdet på hhx og htx

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.