Henvendelse angående udspillet til gymnasiereformen og faget Idéhistorie B på htx

Afsendt og underskrevet 6. maj 2016

Til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, undervisningsordførerne i Folketinget samt Børne- og Undervisningsudvalget

Fra undervisere og uddannelsesledere på htx samt øvrige interessenter blandt aftagerne på de videregående uddannelser i forhold til faget Idéhistorie B på htx

Angående udspillet til gymnasiereformen og faget Idéhistorie B på htx

Vi har med interesse læst regeringens gymnasieudspil og finder det særdeles positivt at det almendannende, studieforberedende og kompetencegivende fag Idéhistorie B søges opprioriteret ved at gøre det til en valgmulighed som andet studieretningsfag på alle tre foreslåede linjer af htx-uddannelsen.

Vi er dog også opmærksomme på at den ændrede studieretningsstruktur vil medføre nogle udfordringer for htx-uddannelsen. Valgmuligheden af Idéhistorie B som andet studieretningsfag vil for eksempel presse en række meget populære studieretningsfag på htx, herunder faget Design B, som i dag indgår som studieretningsfag på 32 af 36 tekniske gymnasier og som sammen med blandt andre faget Bioteknologi A har sørget for en tilgang af nye elevtyper til htx. Disse fag har blandt andet fået flere piger til at vælge htx, hvilket har været til gavn for studiemiljøet. En hindring af de allerede eksisterende og velfungerende studieretninger risikerer at mindske søgning til det erhvervsrelaterede htx, stik imod regeringens intention om at flere elever skal vælge htx.

Samtidig vil vi også fremhæve at selvom det er et stort fremskridt at flere elever vil få undervisning i Idéhistorie B, vil der stadig være flere elever på htx der ikke undervises i et historiefag på B-niveau. Dette har siden gymnasiereformen fra 2005 udgjort et strukturelt problem for htx-uddannelsen, da et historiefag på B-niveau er adgangskrav for en lang række videregående uddannelser, fx kommunikation og it-uddannelser (se Bilag 1, side 8). Som konsekvens heraf er nogle htx-studenter nødt til at supplere med GSK efter endt studentereksamen.

Begge disse problemstillinger kan efter vores mening løses ved en ændring af idehistoriefagets status, hvilket vi nu vil skitsere.

Obligatorisk Idéhistorie B på htx

Vi foreslår at man tager skridtet fuldt ud og gør faget Idéhistorie B obligatorisk på htx-uddannelsen. Det har en række positive følger for htx, som vi ser det. Disse følger er skitseret i punktform herunder.

 • Det åbner op for muligheden af at bevare meget velfungerende og populære studieretninger på htx til gavn for søgningen til og elevsammensætningen på htx, uden at øge antallet af studieretninger.
 • Det vil styrke almendannelsen på htx samtidig med at det vil styrke htx-profilen uden at give køb på fagligheden i de enkelte fag.
 • Det vil styrke den historiske dimension markant ved at ligestille htx-eleverne med stx- og hhx-eleverne med hensyn til et historiefag på minimum B-niveau.
 • Det vil øge den videre studiekompetence ved at sidestille htx-studenter med stx- og hhx-studenter i forhold til de specifikke optagelseskrav på en lang række videregående uddannelser, som kræver enten Historie B, Samtidshistorie B eller Idehistorie B, herunder blandt andet it- og kommunikationsuddannelserne (se bilag 1, side 8).
 • Det vil mindske omfanget af GSK for de htx-studenter som vælger ét af 41 videregående uddannelser som i dag har faget Idéhistorie B som specifikt optagelseskrav.
 • Det er strukturelt muligt at indføre Idéhistorie B som obligatorisk fag uden at fratage eleverne mulighed for valgfag eller at øge den samlede timeramme på htx, grundet dets tilknytning til faget Teknologihistorie C, som det vil afløse.
 • Det er en velafprøvet model og erfaringerne med Idéhistorie B som obligatorisk fag viser at blandt den tværfaglige dimension styrkes.

Almendannelse og htx-profil

Idéhistorie B som obligatorisk fag på htx vil styrke sammenhængen i uddannelsen med sit tværfaglige og tværvidenskabelige grundlag. Ved at gå i dialog med de øvrige fag understøtter og kvalificerer Idéhistorie det faglige samspil i Studieområdet (SO) og Studieretningsprojektet (SRP). Ved at perspektivere problemstillinger på tværs af faggrænser og videnskaber hjælper faget eleverne med skabe sammenhæng og enhed i deres uddannelse. Med fokus på teknologi, teknologihistorie og forskellige teknologiformer skærper faget Idéhistorie htx-profilen og bidrager med andre indfaldsvinkler i elevernes forståelse af teknologiens rolle i samfundet i et nutidigt og historisk perspektiv.

Strukturen med Idéhistorie B som obligatorisk fag

Med Idéhistorie B som obligatorisk fag i htx-fagrækken gives plads til at andre fag kan gøres til det andet studieretningsfag. At gøre faget obligatorisk kan gennemføres med kun med 75 undervisningstimer, da den allerede eksisterende model for Idéhistorie B på 150 timer afløser det obligatoriske Teknologihistorie C med 75 timer. De faglige mål og kernestof fra faget Teknologihistorie C er i vid udstrækning bevaret i læreplanen til faget Idéhistorie B, og de to fag læses også i dag i forlængelse af hinanden når Idéhistorie B fungerer som valgfag.

Erfaringer med idéhistorie som obligatorisk fag

Det er allerede udbredt praksis med obligatorisk Idéhistorie B på en række tekniske gymnasier, fx Learnmark Horsens og H.C. Ørsted Gymnasiet – Ballerup, der har tilføjet faget som 3. studieretningsfag på alle studieretninger. Skolerne har gode erfaringer med denne ordning, hvor faget især spiller godt ind i det tværfaglige samarbejde i studieområde- forløbene (SO) og som fag i studieretningsprojektet (SRP). Der er altså allerede kørt en form for pilotforsøg med faget som obligatorisk med gode resultater.

Implementering af faget

Undervisningskompetencen i Idéhistorie B er tilstede på de fleste tekniske gymnasier, men man bør drøfte muligheden af at de undervisere der i dag kun har undervisningskompetence i Teknologihistorie C får lettet adgangen til at opkvalificere sig. I forlængelse heraf bør man drøfte de formelle faglige minimumskriterier for faget Idéhistorie. I en overgangsperiode kan man køre med en ordning, hvor den teknologihistoriske del af Idehistorie B læses af teknologihistorielærere på 2. år, mens idehistoriedelen læses af idehistorielærere på 3. år. Opkvalificering af de teknologihistorielærere, som ikke opfylder kriterierne for undervisning i faget Idéhistorie kan eksempelvis ske i GL-E-regi eller ved et fokuseret kursusudbud i universitetsregi.

Vi håber man vil tage disse overvejelser med i betragtning når man forhandler om htx-området.

Kontaktperson er Alex Young Pedersen som står til rådighed for eventuelle spørgsmål eller uddybning af forslaget.

Aarhus, fredag d. 6. maj 2016

Underskrevet af følgende:

Alex Young Pedersen, lektor i samfundsfag, teknologihistorie, idéhistorie og kommunikation/it, Aarhus Gymnasium, Aarhus Tech (Kontaktperson)
Kontaktinformation: ayp@aarhustech.dk / tlf: 28737760

Medlemmerne af den oprindelige læreplansgruppe for faget Idéhistorie B
Christian Overgaard, Professeur de Philosophie og tidl. fagkonsulent, Europaskolen – Luxembourg II
Frederik Stjernfelt, Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet København
Stig Andur Pedersen, Professor emeritus, Videnskabsstudier, Roskilde Universitet

Repræsentanter for de videregående uddannelser
David E. Nye, Professor, Center for American Studies, Syddansk Universitet
Lars Bo Henriksen, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Per Mouritsen, Professor MSO, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Mikkel Thorup, Professor MSO, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Lars Erslev Andersen, Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier
Niels Grønkjær, dr.theol., valgmenighedspræst i Vartov
Mads P. Sørensen, Seniorforsker, Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
Morten Haugaard Jeppesen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Francesco Caviglia, Lektor, Institut for Kultur og Kommunikation, Aarhus Universitet
Casper Andersen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Helle Marie Skovbjerg, Lektor, ph.d., Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Christian Olaf Christiansen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Ole Morsing, lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Astrid Nonbo Andersen, forsker, Dansk Institut for Internationale Studier
Hans Henrik Hjermitslev, ph.d., lektor, UC SYD
Jakob Bek-Thomsen, Adjunkt, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Mikkel Lodahl, Erhvervsakademi Dania, Dania Games
Dorrit Vogn, University College Lillebælt
Oddbjørn Ørbech Jensen, Samisk Videregående Skole of Reindriftsskole, Kautokeino, Norge
Stefan Gaarsmand Jacobsen, ph.d., postdoc, Copenhagen Business School
Mark Buskbjerg, Cand. Scient. Antropolog
Nicolai von Eggers Mariegaard, ph.d. fra Idéhistorie, AU
Thomas Erslev, ph.d.-stipendiat på Idéhistorie, AU
Eva Krause Jørgensen, ph.d. i idéhistorie, ekstern lektor, AU
Bue Rübner Hansen, ph.d., postdoc, Aarhus Universitet

Øvrige interessenter
Thea Puggaard Strand, Sekretariatsleder ved Århus Ungdommens Fællesråd
Simon Østergaard Chievitz, konsulent, Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS)
Peter Bengtsen, Fondsrådgiver i VILLUM FONDEN og undersøgende journalist
Agnete Braad, forfatter og forlagsredaktør i Bibelselskabets Forlag
Maja Viola Buskbjerg, konsulent i Børne- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune
Tanja Fløe Dalby, Bisidder og repræsentant, Røde Kors
Joachim O. Seiler, Lærer, Kongeådalens Efterskole
Jens Højlund Andersen, VUC Vest
Paw Hedegaard Amdisen, Horsens HF & VUC
Mette Bærbach Bas, forfatter og kulturtræner, selvstændig

Undervisere og uddannelsesledere ved de tekniske gymnasier
Kirsten Flagstad, studierektor, H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup – En del af TEC
Mads Glendorf, lektor og studieleder, H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup – En del af TEC
Bjarke Svaneby, Uddannelsesleder, Learnmark Gymnasium HTX & HHX
Anders Munk Jensen, uddannelsesleder og underviser i Idéhistorie og Teknologihistorie, HTX Vibenhus – NEXT Uddannelse KøbenhavnHelene Holmegaard Bengtson, lektor, Odense Tekniske Gymnasium
Peter Ruby Schmidt, lektor, Vejle Tekniske Gymnasium
Michael Balle Jensen, lektor, koordinator, Holstebro Tekniske Gymnasium
Jens Arne Andersen, adjunkt, Teknisk Gymnasium Hillerød
Christina Kirk, lektor, Learnmark Gymnasium, Horsens
Thomas Christoffer Kirk Poulsen, adjunkt, Aarhus Gymnasium
Frederik Bo Lind, Teknisk Gymnasium Grenå
Allan Brager, Erhvervsskolerne Aars
Else Gade, lektor, Vejle Tekniske Gymnasium
Jakob Rasmussen, lektor, Gymnasiet HTX Skjern
Niels-Arne Hansen, lektor, Gymnasiet HTX Skjern
Charlotte Bork Høvgaard, Holstebro Tekniske Gymnasium
Ole Nystrøm, Teknisk Gymnasium Viby
Henning Nyegaard Holm, adjunkt, Vejle Tekniske Gymnasium
Gitte Hyldahl Nielsen, Learnmark Gymnasium, Horsens
Rune Skat Andersen, H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup – En del af TEC
Signe Kildehave, lektor, Kold HTX
Kristine Lynning Harfeld, lektor, ph.d., Aarhus Gymnasium, Aarhus Tech
Simon Stæhr Nielsen, HTX Sukkertoppen
Per Bjørck Fabricius, adjunkt, Københavns Tekniske Gymnasium
René Lund Chetronoch, Svendborg Tekniske Gymnasium
Claus Holst, Aalborg Tekniske Gymnasium
Gert Gerges, Viborg Tekniske Gymnasium, Mercantec
Signar Røsvik, HTX Tradium
Mikael Tuxen Johansen, adjunkt, H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup – En del af TEC
Anders Kristensen, NEXT København, Ishøj/Albertslund-afdelinger
Anders Juul Hylle, lektor, Teknisk Gymnasium Viby og Teknisk gymnasium Skanderborg, Aarhus Tech
Agnete Schütt, adjunkt, Teknisk Gymnasium Åbenrå
Hans Jørgen Thorøe, Lektor i Samfundsfag og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Kirsten Rasmussen, Lektor i Dansk og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Jørgen Rasmussen, Lektor i Samfundsfag og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Martin Wittrup Sørensen, Lektor i Dansk og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Lene Paulsen, Lektor i Engelsk, Filosofi og Idéhistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Lars Frisdahl, Lektor i Biologi, Teknologi, Proces, levnedsmidler & sundhed, samt Kommunikation & IT på Odense Tekniske Gymnasium
Lene Thygesen Nielsen, Lektor i Matematik, Samfundsfag og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Kaspar Schøller Jakobsen, adjunkt, HTX Sukkertoppen
Stine Slot Grumsen, ph.d., adjunkt, Teknisk Gymnasium Skive
Peter Nørgaard, lektor, Odense Tekniske Gymnasium
Bitten Aalbæk Jensen, lektor, Learnmark, Horsens
Claus Sjørslev Madsen, Lektor, HC Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg – En del af TEC
André Dekker, Lektor, Fredericia Gymnasium og ekstern lektor, SDU
Gert Andersen, lektor, Teknisk Gymnasium, Erhvervsskolerne Aars
Martin Djursaa, lektor, Fredericia Gymnasium
Morten Aagaard Eistrøm, Vid Gymnasier, HTX Grenaa
Camilla Busch, adjunkt i Engelsk og Dansk, Odense Tekniske Gymnasium
Line Adler Øberg, Studievejleder, Lektor i Engelsk og Psykologi, Odense Tekniske Gymnasium
Lene Skjødt Bang, Lektor i Engelsk og Dansk, Odense Tekniske Gymnasium
Jennifer E. Burke-Hansen, Lektor i Engelsk, Samfundsfag og International Teknologi og Kultur, Odense Tekniske Gymnasium
Gorm Kristoffer Bentsen, lektor i Kommunikation/IT og Engelsk, Odense Tekniske Gymnasium
Søren Maegaard Tholstrup, lektor, HTX Sukkertoppen
Magnus Bønneland Mortensen, lektor, HTX Hillerød
Anne Hove, adjunkt, Silkeborg Tekniske Gymnasium
Monica Kronborg Breum, adjunkt, Herningsholm Gymnasium
Karin Jeppesen, lektor, Holstebro Tekniske Gymnasium
Ea Normann John, adjunkt i teknologihistorie, dansk, Erhvervsskolen Nordsjælland
Esben Dalsgaard, lektor i dansk og idehistorie, Aalborg Tekniske Gymnasium
Michael Witus Schierup, adjunkt i design, VidenDjurs Tekniske Gymnasium

Bilag 1. Udsnit af videregående studier hvor Idehistorie B er specifikt adgangskrav.

Informationsvidenskab
Medievidenskab
Digital design
Economics and Business Administration, BSc
Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur.)
Erhvervsøkonomi, HA
Jura
Psykologi
Statskundskab
Samfundsfag
Økonomi
Arts & Technology
Humanistisk informatik
Kommunikation og it
Pædagogik
Sociologi
Film- og medievidenskab
Retorik
Informations- og kommunikationsvidenskab
Medievidenskab
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Læreruddannelsen med undervisningsfagene Historie og Kristendomskundskab/Religion

31.677 thoughts on “Henvendelse angående udspillet til gymnasiereformen og faget Idéhistorie B på htx

 1. В нашей фирме обслуживает скважины, производит Водоочистка для колодцев.

  В Сервисе вы можете приобрести ОБЕЗВОЖИВАТЕЛИ ОСАДКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Емкости и резервуары с подогревом, Якорные мешалки, Декантерные центрифуги, Смотровые колодцы, Плавающая загрузка (ПЗ), материал исполнения : металл ,стеклопластик, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки для зерна и пищевой промышленности, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Флотационные системы (Флотаторы), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки для зерна и пищевой промышленности, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Пескоуловитель, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Компрессоры диафрагменные, ВОДОПОДГОТОВКУ Сорбционная фильтрация, а также все для автомойки Система очистки воды для автомоек.

  У нас вы найдете Проектирование ЛОС, а также Смотровые колодцы, мы можем произвести Монтаж насоса и настройка автоматики. Бурение скважин на воду, Оценка запасов подземных вод, Водоснабжение частного дома.

  Диагностика скважин – Бурение скважин на воду

 2. Из тех, кто получил финансирование существует организации, которые считаются в РФ иностранными резидентами. В этот список имеет отношение агитационная “Акцент”, ЛГБТ общество, центр “Сова”, “Сфера”.
  “Мемориал”
  Иноагенты функционировали так же в направление раскрутки геополитики в интересах ЕС, НАТО, Туманный альбион, на большей территории России.
  “Комитет против пыток”
  Телеграм канал в середине 21 года под именем “Кремлевская прачка” на общее наблюдение выложил документы. Некие служебние доки, где говорилось о посольстве Великобритании и их работы в Москве. Там присутствует полная информация, об английском спонсирование, на что и сколько было выделено финансов.

  организации англии как иностранные агенты

 3. Домашнее хозяйство, даже в небольшой квартире-студии, требует постоянного внимания. В доме всегда есть что исправить или починить: поклеить обои, положить плитку или установить дверь. Для решения разных бытовых проблем, можете воспользоваться услугой Сборщик мебели в Саранске
  на нашем сайте “БОЛЬШОЙ МАСТЕР” — работаем в Саранске и Мордовии.

 4. Coin Master Honorowe Spiny 2021 Bezpłatne Klamry do Coin Master

  Coin Master rzeczone sprowadzona, ruchliwa polityka, z dużo zaznaczonymi współczynnikami nieskomplikowanymi dla kreacji przypadkowych oraz karcianych. Realizacja daje rozbudzanie indywidualnej kolonie jarlów, tudzież podobnie torpedowanie sadyb otwartych poprzez komputer przepadaj przeciwstawne baby. Przyimek studium zaś oszustwo ostatniego terminu odpłaca izraelska spółka Moon Active.

  W Coin Master potańcówka wierzy na zniewalaniu pieniędzy i uczeniu należącej kolonie, zaś odtąd strzeżeniu jej również atakowaniu pozostałych kolonii. Majątki ciułamy łudząc zmienność przypadkową robiącą starożytnego „jednorękiego rezuna” (możemy zmaterializować toteż ledwie kilka szturchańce, oraz następnie powinien poczekać sekundę, aż tryb się zresetuje czy zakupić inne „klamry” w składzie). Potrafimy też podbijać pozostałe spektrum, grabiąc obce wsi. Kapitalnym finałem istnieje władanie gdy intensywnie wyprostowanego także nabitego skarbów środowiska. W pracy potrafimy też produkować zwierzaka – do przesiewu są tygrys, lis ewentualnie nosorożec. Każde spośród nich dopuszcza zarobkować akcesoryjne monety w lekko perwersyjny styl. Zwierzęta wszechwładna ewoluować, podciągając dzięki temuż efektywność proponowanego poprzez nie podwyższenia. Wszechwładna młóci plus hodować (od sezonu do etapu skupiają „jądra”). Co aktualne, gdy zależymy sięgać spośród dawanych przez nie benefitów, musimy żuje sycić, by nie zasnęły. Plus, w intensywność biegów w walce, podnosimy stronice. Zniewalamy wpierdala również zanadto spazmy, gdy zaś ilorazy w ramach frajdy losowej. Po zgromadzeniu kompletnej kolekcji proponują one zapasowe nadprogramy (np. „klamry” ewentualnie ustępy doznania gwoli potwora). Stronice ustosunkowana dostarczać odwrotnymi politykom nadmiernie dyski, zaś najwyszukańsze z nich są mocnym majstersztykiem, którym posiadacze rekomendują się na forach tudzież orkiestrach na portalach społecznościowych. Tryby muzyki W Coin Master potrafimy muzykować osobno ewentualnie spośród następnymi. W reżimie kawalery player gubiąc wieś znikamy na tamten okres (w obłudzie wydobędziemy ich doświadczyło dwieście). Z kolumn w konstrukcjach sieciowego elementu wieloosobowego uważamy ewentualność trafiania kamień fundowanych poprzez niejednolitych dyplomatów względnie współuczestniczenia z nimi. Myśli techniczne Coin Master potrafi wybitnie trywialną, dwuwymiarową oprawę plastyczną. W prac skorzystano kreskówkową mowę, popularną gwoli niemało nieznajomych aktywnych stopni. Opcjonalne wiedze Nietrwałość Coin Master przetrwała oddana w wzorze free-to-play. W sztuki wyłowimy same reżim mikropłatności.

  czytaj wiecej https://footballmedia.pl/

 5. займ онлайн не выходя из дома.
  Преимущества получения займа на карту онлайн
  Индустрия микрозаймов имеет чёткую ориентированность на клиентов находящихся в положении срочного поиска денег. Вся система нацелена на максимальную скорость принятия решения, что бы заёмщик не успел обратиться к конкурентам.

  Микрокредит может получить даже человек с плохой кредитной историей.
  Их даже можно использовать в целях улучшения кредитной истории. Просто берёте быстрый займ и выплачиваете в срок. Это может быть очень полезно, потому что большие суммы без отличной кредитной истории не получить.

 6. You can download any of the provided casinos more than without any problems. If you download the casino app, it will work like a classic mirror image of the main area from the mobile version. Unfortunately, all the apps you download purpose only work on Android. Download casino in 1 click from the schedule, these are the most advanced mechanical applications.

  The most suitable The most celebrated one x bet, download 1xbet apps for Android
  The problem is that find Android apps and downloading them can be hazardous, as Google doesn’t authorize real small change Android casinos to be placed in the Sport Store.

  Download casino app
  But don’t worry, there is a artless dissolving, you can download the casino app from casinoapk2.xyz.

  As so many users bear been asking relative to casino gaming on their Android phones or tablets. We dug around a iota to learn you the best casino apps contribution the same actual boodle experience.

 7. Проститутки кончает. Она покажет в Esis мастурбацию. Если вы выбрали получить массу размер возбуждения то проститутки эро единственно чтобы совершеннолетних. Таджички

 8. Путеводитель по миру здоровья. Медицинский Портал все о здоровье человека мы собрали материалы о том, как быть здоровым и цветущим, несмотря на стрессы и проблемы. Здесь вы найдете новые исследования и актуальные советы ведущих врачей и ученых по здоровому образу жизни, правильному питанию, продлению молодости и профилактике различных болезней. Будем рады видеть Вас среди постоянных читателей нашего портала. Спасибо!

 9. ufabet เป็นบริษัทที่ให้บริการความบันเทิงที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

  หัวข้อ: บทบาทของนักเขียน AI ในอนาคตของการเขียนเนื้อหา

  คำสำคัญส่วน: นักเขียน AI, นักเขียนคำโฆษณา, ผู้เขียนเนื้อหา, กรณีใช้งานของเครื่องมือเขียน AI, ผู้ช่วยเขียน AI, สร้างเนื้อหา

  บทนำ:

  ด้วยความช่วยเหลือของ AI นักเขียนคำโฆษณาสามารถนำทักษะของตนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่เสียเวลากับชุดทักษะที่พวกเขาไม่มี และแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด – ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์

  ufabet เป็นเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ซึ่งควบคุมโดยรัฐบาล มีมาตั้งแต่ปี 2550 และให้บริการเกมต่าง ๆ มากมายสำหรับลูกค้า

  เว็บไซต์ใช้งานง่ายและชัดเจนมาก คุณจึงใช้เวลาไม่นานในการค้นหา ซอฟต์แวร์นี้ยังให้การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้เล่นและคาสิโน ufabet ซึ่งหมายความว่าไม่มีบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ดังนั้นคุณจึงสามารถเล่นได้อย่างสบายใจโดยรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรมที่จะส่งผลต่อเงินหรือเครดิตของคุณ

  เว็บไซต์คาสิโนนี้เป็นเจ้าของโดย UFA Holdings Limited นำเสนอสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยด้วยเกมระดับต่ำรวมถึงสล็อตแมชชีน รูเล็ต แบล็คแจ็คและอีกมากมาย

  เว็บไซต์โดยตรงเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเพลิดเพลินกับประสบการณ์การพนันออนไลน์

  ไม่ว่าผู้เล่นจะมองหาเกมอะไร ก็สามารถหาได้ในคาสิโน ufabet มีเกมมากมายให้เลือกเล่น และทุกเกมมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และเรียนรู้ได้ง่าย เกมเหล่านี้บางเกมรองรับการเดิมพันกีฬาและเกมสล็อตโดยไม่จำกัดการถอน

  เว็บไซต์โดยตรงนี้นำเสนอเกมที่หลากหลายให้ผู้เล่นเล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีปัญหาเรื่องการโกงหรือความมั่นคงทางการเงินแต่อย่างใด

  ด้วย ufabet คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมและสล็อตทั้งหมดที่มาพร้อมกับคาสิโนและเกมสล็อตนี้ คุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่คุณมีสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  เว็บไซต์ ufabet มีทั้งความปลอดภัยและใช้งานง่าย ไม่มีปัญหากับเกมสล็อต การฝาก-ถอนเป็นเรื่องง่าย และทุกเกมยุติธรรม 100%

  คุณสามารถเล่นได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์ของ ufaBet ซึ่งทำให้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นที่หาสล็อตแมชชีนได้ยาก คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณด้วยข้อมูลประจำตัวของ Twitter หรือ Facebook UFAbet รองรับกีฬาที่มีทั้ง ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล อเมริกันฟุตบอล และคริกเก็ต
  ufabet เข้าระบบ เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ฝากถอนออโต้ 5 วิ

  ufabet.com สามารถนำเสนอกีฬา คาสิโน และเกมสล็อตได้ไม่จำกัดจำนวน ปลอดภัย ไม่มีโกง มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสนุกกับการเดิมพันในเกมโปรดของคุณในขณะที่มีช่วงเวลาที่สนุกอย่างไม่น่าเชื่อ

  เกมของ ufabet นั้นขับเคลื่อนโดย HTML5 และ Flash ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มอบประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้นแก่ผู้เล่น วิธีนี้ทำให้ผู้เล่น ufabet ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานที่สุดเมื่อรับชมกีฬา คาสิโน หรือเกมสล็อตออนไลน์

  เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึง ufabet จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่พวกเขาเลือก มันเป็นสิ่งสำคัญที่เว็บไซต์จะนำเสนอเว็บไซต

  ์เกมเวอร์ชั่นมือถือที่มีการออกแบบที่ตอบสนองได้ เพื่อที่จะเข้ากันได้กับอุปกรณ์และขนาดหน้าจอทั้งหมด
  ufabet เข้าระบบ เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ฝากถอนออโต้ 5 วิ ufabet

 10. О сайте отзывов о компаниях и работодателях «Ворк Инфо»
  Наш сайт создан для того, чтобы вы могли найти отзывы о любой компании России или Украины (а в будущем и всего СНГ). Мы делаем все для того, чтобы вам не пришлось долго искать по разным сайтам отзывов информацию о интересующей вас компании. Мы собираем все отзывы в одном месте – в базе отзывов work-info.name.

  Цель нашего проекта достаточно проста – предоставить возможность сотрудникам оставлять отзывы о работодателях, а компаниям о недобросовестных сотрудниках.

  К сожалению, мы не можем проверить отзывы на достоверность, поэтому оставляем возможность комментировать отзывы и оставлять оценки отзывов. Чтобы дать посетителям сайта возможность посмотреть обе стороны медали.

  Также при клике на автора отзыва, у вас есть возможность посмотреть все его отзывы и под какими никами они оставлены. Что дает возможность оценить правдивость того или иного автора.

  Если Вы считаете, что какие-то отзывы о компании не соответствуют действительности, то обязательно сообщите нам и мы все проверим.

  Если у вас есть информация о махинациях компании, в которой вы работаете, но вы боитесь оставлять отзыв, чтобы избежать преследования, то напишите администрации сайта. Мы позаботимся, чтобы Ваша анонимность была надежной и возьмем весь удар на себя.

  Мы не боимся публиковать компроматы и расследования. У нас стойкий иммунитет к угрозам и оскорблениям.
  Отзывы

 11. Вы любите смотреть турецкие сериалы онлайн в хорошем качестве на русском языке? Есть ресурс на котором удобная сортировка по актерам, годам выпуска, жанрам и телеканалам. Смотреть турецкие сериалы никогда не было так просто, в каталоге есть такие кино-хиты как великолепный век, королёк – птичка – певчая, ранняя пташка, мои братья и сёстры, поступись в мою дверь, доверенное, черно-белая любовь и прочие бомбы лучших сериалов Турции за все года. Выход новых серий практически на ежедневной основе не упусти возможность смотреть бесплатно онлайн в русской озвучке и отличном качестве любимые турецкие сериалы
  Турецкие сериалы

 12. Будем рады предложить профессиональные услуги:
  “Стопроцентное устранение онлайн-сайтов ваших конкурентов!”
  Каким способом это делают наши эксперты?!
  – Наш опыт – больше десяти лет.
  – Секретная разработка.
  – Наращиваем большую ссылочную массу с помощью порно и вирусных ссылок.
  – Поисковик быстро реагирует на наши базы.
  – Размещенные тексты на онлайн-сайте спамятся, что делает их неуникальными.
  – У наших специалистов большие возможности и долгий практический опыт в этой сфере деятельности.

  Цена 6000 рублей
  Полная отчётность.
  Оплата: Киви, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard…

  Telgrm: @exrumer
  Skype: xrumer.pro
  WhatsApp: +7(977)536-08-36
  email: support@xrumer.ee
  icq: 5688885
  Работаем со Студиями!

 13. ####### OPVA ########
  ULTIMATE РТНС COLLECTION
  NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
  DOWNLOAD ALL СР FOR FREE

  Description:-> gg.gg/wxedl

  Webcams РТНС 1999-2021 FULL
  STICKAM, Skype, video_mail_ru
  Omegle, Vichatter, Interia_pl
  BlogTV, Online_ru, murclub_ru

  Complete series LS, BD, YWM
  Sibirian Mouse, St. Peterburg
  Moscow, Liluplanet, Kids Box
  Fattman, Falkovideo, Bibigon
  Paradise Birds, GoldbergVideo
  Fantasia Models, Cat Goddess
  Valya and Irisa, Tropical Cuties
  Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
  Home Made Model (HMM)

  Gay рthс collection: Luto
  Blue Orchid, PJK, KDV, RBV

  Nudism: Naturism in Russia
  Helios Natura, Holy Nature
  Naturist Freedom, Eurovid

  ALL studio collection: from
  Acrobatic Nymрhеts to Your
  Lоlitаs (more 100 studios)

  Collection european, asian,
  latin and ebony girls (all
  the Internet video) > 4Tb

  Rurikon Lоli library 171.4Gb
  manga, game, anime, 3D

  This and much more here:
  or –> gg.gg/ntwfm
  or –> cpc.cx/uVc
  or –> xor.tw/4pgn3
  or –> v.ht/LEYc
  or –> cutt.us/jKbHA
  or –> gg.gg/ntwgr
  or –> v.ht/kIy2
  or –> gurl.pro/k6ftqd
  or –> gg.gg/ntwhd

  ###### Caution! ######
  ALL premium big parts rar
  (mix.part01..) or huge
  archives – scam. Paylinks
  (bit_ly lmy_de aww_su and
  other) – virus. Be careful.
  —————–
  —————–

 14. Hello

  Many People are dying nowadays because of Covid-19 so you must find out WHO IS OUR SAVIOR? before you die and face him

  Have We not made for him (mankind) a pair of eyes? And a tongue and a pair of lips? And shown him the two ways (good and evil)?” TMQ90:8-10]

  Go to

  https://www.internetmosque.net/saviour/index.html

  and find out the TRUTH before it is too late

  Piece

 15. В минувшем декабре платежная система qiwi ввела нововведения в систему безопасности и дополнительных проверок трназакций.
  Это сказалось на большом количестве клиентов и нельзя сказать, что положительно.
  Многие пользователи платформы вынуждены были ждать проверки транзакций до двух суток из-за дополнительных проверок системы безопасности.
  На доп. проверку уходило 80% платежей в период с декабря по январь 2022.
  Данная проблема выводит систему из понятия “мгновенной” и ставит под сомнение удобство ее использования.
  Клиенты начали активно перепрыгивать на другие платежные системы, потому что у многих имеется нужда в тысяче и более транзакций в сутки.
  А с таким подходом сервис затрудняет нормальную работу многих пользователей.
  Актуальная информация предоставлена информ порталом Хабаровска habarovsk-24.site
  Ожидаем окончания реформы платформы, а дальше необходимо делать какие то выводы и предпринимать действия по поводу данной платформы.
  Кто что думает по поводу других платформ, поделитесь.

 16. You can download any of the provided casinos upon without any problems. If you download the casino app, it command work like a classic mirror image of the predominant milieu from the mobile version. Unfortunately, all the apps you download will just trade on Android. Download casino in 1 click from the tabulate, these are the most advanced mechanical applications.

  The most suitable The most popular 1xbetin, download 1xbet apps as a service to Android
  The difficult is that finding Android apps and downloading them can be iffy, as Google doesn’t allow valid folding money Android casinos to be placed in the Flirt Store.

  Download casino app
  But don’t stew, there is a artless discovery, you can download the casino app from casinoapk2.xyz.

  As so multitudinous users be suffering with been asking around casino gaming on their Android phones or tablets. We dug around a portion to find you the most desirable casino apps offering the selfsame legal boodle experience.

 17. Что бы воспользоваться скидками до 99%, вам всего лишь нужно показать QR код на кассе кассиру или на кассе самообслуживания и попросить списать баллы.
  Ей можно расплатиться до 99% суммы чека.
  Потратить баллы, можно:
  – Магнит (Продукты, Косметика и Аптека)
  – Пятерочка
  – Перекресток
  – Аптека
  – Яндекс баллы
  – Такси
  Эксклюзивные Купоны / Промокоды
  https://t.me/SevenSale_bot?start=r_2561371
  11 ноября, в международный день шопинга, стартует долгожданная для многих покупателей распродажа года. В этот день магазины во всем мире снижают цены на товары, привлекая покупателей заманчивыми скидками.

 18. Что бы воспользоваться скидками до 99%, вам всего лишь нужно показать QR код на кассе кассиру или на кассе самообслуживания и попросить списать баллы.
  Ей можно расплатиться до 99% суммы чека.
  Потратить баллы, можно:
  – Магнит (Продукты, Косметика и Аптека)
  – Пятерочка
  – Перекресток
  – Аптека
  – Яндекс баллы
  – Такси
  Эксклюзивные Купоны / Промокоды
  https://t.me/SevenSale_bot?start=r_2561371
  Иногда лучший способ получить скидку – просто попросить ее. Продавцы часто идут на уступки – охотнее, чем вы ожидали. Лучше облечь свою просьбу в форму открытого вопроса – то есть вопроса, на который нельзя ответить да/нет. Например: Какие у вас есть скидки? А как можно купить дешевле?

 19. https://fv9-1.failiem.lv/u/74mm26qm6

  Free TINDER Gold Promo Code

  tinder gratuit, tinder gold gratuit, tinder gratuit astuce, tinder gratuit ou payant, tinder gold gratuit android, tinder gratuit match
  tinder gold FREE 2022 AMAZING WOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW check

 20. https://blogs.sapo.pt/profile?blog=tinder

  How To Get Tinder PLATINUM Free 2022

  tinder gratuit, tinder gold gratuit, tinder gratuit astuce, tinder gratuit ou payant, tinder gold gratuit android, tinder gratuit match
  tinder gold FREE 2022 AMAZING WOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW check

 21. The ability to install an online casino on a smartphone makes the gaming system more easy and does not cord the sportswoman to a stationary computer, and different PC programs produce a get Internet connection. Gamblers are happy to make use of such software to access gambling extravaganza, so operators forth them functioning applications in place of smartphones and PCs. On this time we bring into the world collected the a-one casino apps after Android with a physical filthy lucre game.
  Myriad operators proffer without cost or obligation download of online casinos for Android 1xbet Morocco exchange for genuine money with withdrawal to electronic wallets or bank cards. Animated casinos are being developed quest of the convenience of customers and attracting a larger audience. Such applications have a swarm of undeniable advantages:

  Access to the casino from anywhere where there is Wi-Fi or mobile Internet. At the nonetheless all at once, applications do not pilfer up much lacuna in the machination’s memory.
  The functionality corresponds to the desktop conception of the resource: you can activate bonuses, participate in tournaments, well provided your account, play groove machines for legal tender in the effort with the withdrawal of winnings, etc.
  End-to-end registration. There is no have need of to additionally cash register from your phone if you have on the agenda c trick an powerful account.
  Free demos. Gamblers can initiate any video slot or directorship spirited in a gratuitous lawsuit mode.
  The exclusively fly in the ointment of the adaptation adapted for portable devices may be the non-appearance of some titles in the presented collection. The movable appeal of an online casino with slit machines to go to playing to save filthy lucre gives access solely to slots in HTML5 format, but so far not all providers have redesigned their portfolios in accordance with this requirement. Manner, the largest manufacturers own been producing niche machines since several years entrancing into account additional standards and remaking dilapidated titles for them, which are uncommonly trendy among gamblers.

  To boot, providers hire into account the features of portable devices when creating games. A primary interface and unorthodox modes of utilize are being developed for them. Looking for model, Wazdan offers a feature that increases the battery economy of the artifice by 40%, and Ultra Lite technology, which preserves the image quality and download rush with a deliberate Internet connection. Opening machines on the phone bear one a start button and a bet equal control.

  The gaming interface on a matter-of-fact box is slight modified compared to the desktop variation, so it is quite convenient to put on in the casino request for long green from your phone, oversee slots and slot machines. The main menu is occult in drop-down windows, and links to the pre-eminent sections are habitual at the complete or underpinning of the screen. Also, the online chat appeal to c visit cancel button in the interest of contacting technical hold up specialists is each in sight.

  Since the Google Court and AppStore digital distribution services impose tough restrictions on gambling programs, you can download the casino application to your phone against playing valid wherewithal from the documented website. To download, you choice need a element to the apk file and the purchaser’s sanction to settle and rove the program. On occasion operators post detailed induction instructions on the messenger with a component, and if there are difficulties, the patron can always consult with the character service.

  Some licensed casinos also forth clients programs for private computers and laptops. You can Download Casino them from the valid website. Such software is popular due to loose uninterrupted access to games from the desktop without using a browser.

 22. Что бы воспользоваться скидками до 99%, вам всего лишь нужно показать QR код на кассе кассиру или на кассе самообслуживания и попросить списать баллы.
  Ей можно расплатиться до 99% суммы чека.
  Потратить баллы, можно:
  – Магнит (Продукты, Косметика и Аптека)
  – Пятерочка
  – Перекресток
  – Аптека
  – Яндекс баллы
  – Такси
  Эксклюзивные Купоны / Промокоды
  https://t.me/SevenSale_bot?start=r_2561371
  В торговле уменьшение стоимости продукта называется скидкой. Предоставляя их покупателям, продавец надеется увеличить число покупок скидочного товара, привлечь внимание новых клиентов и приумножить выручку от продаж.

 23. Требования к ставкам в казино икс бонус также были снижены, чтобы они соответствовали ожиданиям любителей, и тот быль, что они подразумевают как бонус, так и депозит, не беспричинно уж плох. У игроков Casino X не должно возникнуть проблем с отыгрыванием этой суммы 25 однажды, однако им следует запоминать, который игровые автоматы предпочтительнее, буде они чувствуют, сколько период не на их стороне. Единый кошель может показаться мало заманчивым, и игроки будут склонны переводить имущество, однако им следует избегать через этого накануне тех пор, покамест бонус не довольно получен.

 24. Black market goods divert revenue from important projects
  The public and private sector are working together to safeguard communities from scammers.

 25. Исторический сайт Гидра заблочили каким образом можно войти на всеми популярный интернет сайт Гидра на котором возможно купить запрещенные товары для вашего приятного досуга ?
  Решение уже уже придумали ниже вам встретится ссылка именно на тот самый популярный сайт Гидра, но немного пожеланий как 100% сделать переход на новый адрес Гидра.

  Совет как войти на новый адрес Гидры:

  Копируйте ссылку, откройте VPN , потом откройте браузер TOR, вставьте нижнюю ссылку в браузерную строку и вы перейдете на Гидра сайт

  Рабочая ссылка на Гидру http://hydrarulpfiemp3khy7bjlmdbgeewzghah2p2vail4gc3xlxkq3dsvyd.onion

 26. С 2012 г. с помощью Pinterest помогаю продавать товар в Etsy, что дает Заказчикам до 100 000 usd в месяц. Работаю также в amazon, ebay, shopify и c русскими сайтами. Короткий Пример: https://youtu.be/v-b2HL-ZF4c

 27. Осаго онлайн
  Каждому автолюбителю рано или поздно приходится столкнуться с необходимостью проходить технический осмотр своего авто — эта процедура на данный момент является обязательной для всех транспортных средств. Однако частоту прохождения осмотра определяет возраст автомобиля. Так, согласно действующему законодательству легковые автомобили старше 10 лет должны проходить технический осмотр ежегодно, причем за просроченную диагностическую карту предусмотрен штраф. Более молодые транспортные средства в возрасте от 4 до 10 лет имеют небольшую поблажку — им необходимо проходить техосмотр один раз в 2 года. И только владельцы новых авто могут не появляться в специализированных пунктах до тех пор, пока транспортному средству не исполнится 4 года.
  В последнее время правила прохождения техосмотра претерпели некоторые изменения, ознакомиться с которыми необходимо каждому автолюбителю. Теперь регламент стал чуть жестче и обязательно включает в себя следующие правила:
  1. Техосмотр обязательно должен проводиться «вживую», то есть необходим реальный осмотр автомобиля. Получение диагностической карты с помощью онлайн-сервисов, которые обещают быстрое оформление документа без фактического осмотра машины, является незаконным. И несмотря на уверения этих сервисов, что карта учитывается в базе ГИБДД, рисковать не стоит. Среди пунктов, проводящих диагностику автомобиля, следует выбирать проверенный и сертифицированный, так как только такие станции техосмотра передают данные в общую базу.
  2. Сотрудник станции технического осмотра обязан производить фотофиксацию в начале и в конце осмотра. Это требование должно было вступить в силу еще в начале этой весны, но было отложено до 1 октября из-за пандемии. Оно в значительной мере повлияло на сокращение количества станций техосмотра, так как не все пункты смогли обеспечить нужную аппаратуру. Однако смекалистые владельцы станций техосмотра вышли из положения — их сотрудники просто фотографируют авто на телефон до начала осмотра и после него с последующим занесением снимков в базу. Также это требование несколько усложнило работу нелегальных пунктов техосмотра, которые предлагают диагностические карты онлайн.
  3. По регламенту техосмотр проводится в течение определенного времени. На легковое авто без прицепа уходит 30 минут, поэтому теперь целесообразно заранее записываться на конкретное время, а не надеяться на прохождение в порядке живой очереди, т. к. это может сопровождаться очень длительным ожиданием. Время начала и окончания техосмотра фиксируется на фото. В течение этого времени специалист должен проверить работу всех световых приборов — габаритов, поворотников, дальнего света, противотуманных фонарей, аварийной сигнализации, стоп-сигналов и заднего хода. Ближний свет проверяется не только на его непосредственное наличие (чтобы обе фары горели), но и направление и сила освещения. Некоторые станции используют для этого окрашенную стену и делают вывод исходя из отражения на ней, другие оснащены специальным прибором. Кроме того, проверке подлежит работа стеклоочистительных щеток. Далее проверяется тормозная система — сначала колеса передней оси, потом задней. Проверка тормозов осуществляется на специальных роликах. Кроме того, специалист должен обязательно осмотреть внешний вид автомобиля, на предмет повреждений, которые могут влиять на безопасность нахождения авто на дороге или мешать обзору водителя — например, треснутое лобовое стекло или зеркала заднего вида. При техосмотре авто обязательно проверяется наличие и укомплектованность аптечки, знака аварийной остановки, а также наличие и наполненность огнетушителя. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем в закон вновь будут внесены очередные изменения, которые разрешат не обращать внимание на трещины лобового стекла, а также будут допускать отсутствие аптечки или огнетушителя. По крайней мере, такое предложение уже выдвинули представители МВД, считая, что необходимо упростить процедуру техосмотра и ускорить ее.
  Есть еще одно нововведение, которое можно отнести скорее к категории поблажек — для получения полиса ОСАГО теперь не обязательно иметь действующую диагностическую карту. Это изменение вступило с 22 августа 2021 года. Однако новое требование не отменяет обязательного прохождения техосмотра, даже когда полис ОСАГО уже на руках.

 28. CALCULAMOS MAIS DE 1 MILHAO DE DADOS DO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL
  SOMOS A SPNDC E SABEMOS QUE ALGUM DE VOCES SAO CORRUPTOS ENTAO AQUI VAI DADOS DE MILITARES CORRUPTOS
  E DE MILHARES DE PEDOFILOS E AUTORES DE ESTUPRO

  “Para todos voces, corruptos, estupradores, pedofilos, entre outros, todos voces morrerao em breve.
  Somos a SPNDC, e isso e um aviso.” https://anonpaste.org/?fccb7c703b58fab4#7sxcgGUC7kYMwpfE64vLzLnci2d3xCTGf1B3Z722ywHZ

 29. С 2012 г. с помощью Pinterest помогаю продавать товар в Etsy http://1541.ru что дает Заказчикам до 100 000 usd в месяц. Работаю также в amazon, ebay, shopify и c личными сайтами. Цена за месяц рекламы от 300 usd. Возможна бесплатная реклама,сотрудничество.Звоните.

 30. Ик-штаны Body Shaping.Доставка осуществляется по всей Украине транспортными службами, действующими на территории страны.6 причин выбрать ATLETIK.PRO.Гидравлические изодинамические тренажеры (б/у комплект 8 штук цвет.с весом грузоблока от 50кг до 100кг.
  Тренажер бубновського характеристика ціна
  лучшие скидки от знаменитого завода спортивных тренажеров для дома . Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения болей в спине Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Луцк , Николаев , Тернополь , Харьков , Черновцы курьерской компанией Новая почта или транспортом завода без предоплаты в течении 1-4 дней после заказа. Стоимость доставки 350 грн.

 31. Покажут беспрестанно и чай бесплатно. Она покажет вам письку. Аль вы выбрали получить массу наличность общения то стоимость проститутки только ради тебя. Проститутки Питера

 32. Мы выбираем только самые важные и самые интересные новости, ведь делать нескучный сайт https://cs.rin.ru/novosti/138124/vse-samoe-interesnoe-iz-mira-it-industrii.html о технике — это вероятно не один публиковать интересные новости, всетаки и не публиковать не интересные. Вы также можете подписаться ради выше еженедельный дайджест и недосуг в неделю доставать послание с самыми интересными новостями прошедшей недели. Сейчас состав hi tech дает нам изобилие поводов ради новостей, которые опять вчера казались фантастикой, а ныне это уже не будущее, а наше настоящее — ведь предупреждение не стоит для месте и новые технологии появляются круг день.

 33. Покажут всегда и правдоподобно бесплатно. Она покажет вам анал. Неужто вы захотели получить огромное формат возбуждения то проститутки 1500 рублей азиатки только чтобы совершеннолетних. Проститутки главбордель

 34. Только наталкиваться Проституткок? Она покажет вам письку. Буде вы направлены получить огромное численность зрелища то пышные проститутки только для вас. Эскорт

 35. Невинный приветствовать Проституткок? Она покажет вам мастурбацию. Если вы желаете получить колоссальное наличность удовольствия то питер проститутки только для тебя. Секс Анальный

 36. В минувшем декабре система qiwi приняла нововведения в систему безопасности и доп. проверок трназакций.
  Это повлияло на большую часть пользователей и нельзя сказать, что положительно.
  Многие клиенты платформы вынуждены были ожидать проверки транзакций до 2-х суток из-за этих проверок СБ.
  На доп. проверку уходило 80% транзакций в период с декабря 2021 по январь 2022.
  Такая проблема вычеркивает платформу из определения мгновенной системы и ставит под сомнение комфортность ее использования.
  Клиенты начали активно перепрыгивать на другие платежные системы, потому что у многих есть нужда в тысяче и более платежей в сутки.
  А с таким подходом система подрывает нормальную работу клиентов.
  Актуальная информация предоставлена информ агентством Владивостока информ vladivostok-24.site
  Ожидаем конца реформы платформы, а дальше необходимо делать вывод и принимать какие то конкретные решения по поводу этой платежной системы.
  Кто что думает в отношении альтернативных платформ, делитесь.

 37. Как встречать Проституткок? Она покажет вам попу. Если вы желаете получить огромное формат общения то проститутки поблизости есть только для тебя. Ветка сакуры

 38. Противники прививок доверяют не подтвержденным данным, а прежнему главе комитета здравоохранения Питера доверяют легко. Редько депутат МО “Коломяги” от КПРФ.
  Экс экперт 90х.-становится специалистом–противником прививок от КПРФ.
  Как эффект госбюджет Питера от этой работы Александра Редько, недополучает миллионы.
  Как выяснилось, он наживался на закупках лекарственных препаратов.
  Пусть Александра Редько кем хочет себя лично воспринимает, но для нас и неизменно он был и будет обыкновенный преступник. И конечно считать его экспертом и организатором в здравохранение, дело излишнее.

  антивакцинщик Редько

 39. Как встречать Проституткок? Она покажет вам соски. Буде вы хотите получить массу число удовольствия то индивидуальные проститутки в Питере всего для вас. Проститутки Гатчина

 40. Проститутки кончает. Она покажет вам соски. Аль вы мечтаете получить огромное следствие голые груди то пьяные проститутки видео единственно для вас. Проститутки Питера

 41. Покажут все и правдоподобно бесплатно. Она покажет вам мастурбацию. Разве вы желаете получить огромное следствие флирта то intimcity проститутки Питер только ради тебя. Секс в Красном селе

 42. Соосёт в Главборделе. Она покажет вам анал. Неужто вы направлены получить огромное величина голые груди то негритянки проститутки выезд лишь чтобы тебя. Золотой дождь выдача

 43. В Челябинске будут решать проблемы демографии. 13 и 14 ноября в Челябинске проходит второй Южно-Уральский социальный форум «Семья и демография: региональная политика». Его организатором выступает Челябинский государственный университет при поддержке правительства Челябинской области. В задачи участников входит не только обсуждение наболевших

 44. СПБ для путан ? Она покажет вам анал. Ежели вы захотели получить колоссальное доза красивых тел то досуг в Питере проститутки индивидуалки только для совершеннолетних. Точечный массаж

 45. Kolkata (formerly Calcutta) is the capital of India’s West Bengal state. Founded as an East India Company trading post, it was India’s capital under the British Raj from 1773–1911. Today it’s known for its grand colonial architecture, art galleries and cultural festivals. It’s also home to Mother House, headquarters of the Missionaries of Charity, founded by Mother Teresa, whose tomb is on site.

  Kolkata

  Kolkata (formerly Calcutta) is the capital of India’s West Bengal state. Founded as an East India Company trading post, it was India’s capital under the British Raj from 1773–1911. Today it’s known for its grand colonial architecture, art galleries and cultural festivals. It’s also home to Mother House, headquarters of the Missionaries of Charity, founded by Mother Teresa, whose tomb is on site.

 46. Соосёт в Главборделе. Она покажет вам грудь и киску. Если вы захотели получить массу величина зрелища то порно реальное с проституткой только ради тебя. Анилингус

 47. Примерно встречать Проституткок? Она покажет вам оргазм. Аль вы хотите получить колоссальное количество голые груди то молоденькие дешевые проститутки Питер единственно чтобы вас. Проститутки в Питере

 48. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 49. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 50. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 51. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 52. What i do not realize is if truth be told how you’re no longer actually a lot more smartly-liked than you may be right now. You are very intelligent. You realize therefore considerably relating to this matter, made me for my part believe it from so many various angles. Its like men and women aren’t fascinated until it is something to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. Always maintain it up!

 53. What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be now. You’re very intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this topic, made me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. Always deal with it up!

 54. What i do not realize is in reality how you are no longer really much more neatly-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly in relation to this matter, produced me in my view consider it from so many various angles. Its like men and women are not interested unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

 55. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful info to work on. You have done a formidable job and our entire neighborhood might be grateful to you.

 56. What i do not understood is in reality how you are not really a lot more well-preferred than you might be right now. You are very intelligent. You understand thus significantly on the subject of this subject, produced me in my opinion believe it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t involved unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs great. All the time handle it up!

 57. What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be now. You’re very intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this topic, made me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. Always deal with it up!

 58. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 59. What i do not realize is if truth be told how you’re no longer actually a lot more smartly-liked than you may be right now. You are very intelligent. You realize therefore considerably relating to this matter, made me for my part believe it from so many various angles. Its like men and women aren’t fascinated until it is something to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. Always maintain it up!

 60. What i do not understood is in reality how you are not really a lot more well-preferred than you might be right now. You are very intelligent. You understand thus significantly on the subject of this subject, produced me in my opinion believe it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t involved unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs great. All the time handle it up!

 61. What i don’t realize is actually how you are not actually much more well-liked than you may be now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 62. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Cheers!

 63. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 64. What i don’t understood is in fact how you are not actually a lot more smartly-preferred than you may be now. You are very intelligent. You understand therefore considerably in terms of this topic, produced me in my view imagine it from a lot of various angles. Its like women and men aren’t involved unless it’s one thing to do with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. All the time deal with it up!

 65. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Thanks!

 66. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 67. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 68. What i do not realize is in reality how you are no longer really much more neatly-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly in relation to this matter, produced me in my view consider it from so many various angles. Its like men and women are not interested unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

 69. What i do not realize is in reality how you are no longer really much more neatly-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly in relation to this matter, produced me in my view consider it from so many various angles. Its like men and women are not interested unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

 70. Whats up very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds additionally…I’m glad to find a lot of helpful info right here in the post, we need work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.

 71. What i do not understood is in reality how you are not really a lot more well-preferred than you might be right now. You are very intelligent. You understand thus significantly on the subject of this subject, produced me in my opinion believe it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t involved unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs great. All the time handle it up!

 72. What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be now. You’re very intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this topic, made me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. Always deal with it up!

 73. What i don’t realize is actually how you are not actually much more well-liked than you may be now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 74. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 75. What i don’t understood is actually how you’re now not really much more well-favored than you may be now. You’re very intelligent. You realize therefore considerably when it comes to this subject, produced me for my part imagine it from so many various angles. Its like men and women are not involved unless it is one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs great. Always handle it up!

 76. What i don’t realize is actually how you are not actually much more well-liked than you may be now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 77. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 78. What i don’t understood is in fact how you are not actually a lot more smartly-preferred than you may be now. You are very intelligent. You understand therefore considerably in terms of this topic, produced me in my view imagine it from a lot of various angles. Its like women and men aren’t involved unless it’s one thing to do with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. All the time deal with it up!

 79. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 80. What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be now. You’re very intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this topic, made me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. Always deal with it up!

 81. What i don’t understood is actually how you’re now not really much more well-favored than you may be now. You’re very intelligent. You realize therefore considerably when it comes to this subject, produced me for my part imagine it from so many various angles. Its like men and women are not involved unless it is one thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs great. Always handle it up!

 82. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 83. We are Pressure Cleaning Company ( also known as Pressure Washing , Power Washing ) ! We’re a Family owned company that takes Pride in our Customer Service as well as our work

 84. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 85. What i do not realize is in reality how you are no longer really much more neatly-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly in relation to this matter, produced me in my view consider it from so many various angles. Its like men and women are not interested unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

 86. Словно встречаться Проституткок? Она покажет вам анал. Ежели вы пожелали получить массу сумма общения то проститутки русдосуг только воеже вас. Проститутки в спб

 87. What i do not understood is in reality how you’re no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like women and men are not involved until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times handle it up!

 88. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 89. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless imagine if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could certainly be one of the best in its niche. Superb blog! http://elrumbo.be/stats/usage_202005.html

 90. viagra 20mg online registered users [url=http://viagrawinner.com/#]viagra for sale[/url] non prescription viagra generic viagra – black viagra levitra

 91. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful info to work on. You have done a formidable job and our entire neighborhood might be grateful to you.

 92. https://viargamed.ru/
  купить виагру
  виагра для мужчин
  силденафил с3 купить
  сиалис купить
  тадалафил купить
  дженерик сиалис купить
  супер п форсе купить
  виагра для женщин
  super p force купить
  сиалис купить в москве
  купить левитру
  купить виагру в москве
  дженерик сиалис купить в москве
  дапоксетин купить
  дженерики купить
  женская виагра купить
  силденафил купить в москве
  виагра цена
  купить левитру в москве
  купить виагру с доставкой
  виагру купить с доставкой
  сиалис цена
  виагра купить в москве дешево
  виагра для мужчин купить
  купить силденафил
  виагра для мужчин аналоги
  дженерик виагра купить
  тадалафил купить в москве
  купить виагру онлайн
  купить в аптеке женскую виагру
  купить виагру дешево
  таблетки для потенции для мужчин
  купить виагру недорого
  дапоксетин цена
  виагра цена в аптеке цена
  виагра для женщин купить
  купить виагру интернет магазин
  левитра 20 мг купить
  женская виагра в москве купить
  купить виагру в интернет магазине
  купить аналог виагры
  купить виагру аналог
  дженерик левитра купить в москве
  купить дженерик левитра в москве
  дапоксетин купить в москве
  дженерик виагра купить в москве
  виагра для мужчин цена
  дженерик левитра купить
  силденафил цена
  купить левитру в интернет магазине
  сиалис цена в аптеке аналоги
  виагра цена в аптеке
  сиалис купить без рецептов
  купить виагру в аптеке
  купить дженерики в москве
  тадалафил цена в аптеках
  дапоксетин купить в аптеке
  тадалафил с3 купить
  москва виагра купить
  сиалис цена в аптеке
  левитра цена
  тадалафил цена
  сиалис цена в аптеках москвы
  купить сиалис в москве дешево
  виагра таблетки для мужчин
  дапоксетин цена в аптеках
  купить виагру без рецептов
  тадалафил купить в аптеке
  женская виагра в аптеках цена
  купить сиалис в аптеке
  виагра таблетки для мужчин цена
  тадалафил сз купить
  силденафил купить без рецептов
  купить препараты для потенции
  сиалис 5 мг купить
  купить виагру цена
  тадалафил с3 цены
  купить виагру сиалис левитру
  сиалис купить в интернет магазине
  женская виагра в аптеках
  виагра таблетки цена
  силденафил цена в аптеке
  сиалис софт купить
  левитра цена в аптеке
  тадалафил 5 мг купить
  силденафил с3 цена в аптеке
  купить дапоксетин без рецептов
  дженерик цена
  таблетки для потенции купить
  дапоксетин 90 мг купить
  виагра софт дженерик купить
  виагра купить в аптеке цена
  купить виагру цена в аптеке
  тадалафил 5 мг цена
  сиалис 5 мг цена
  купить средство для потенции
  дженерики для потенции купить
  таблетки виагра купить
  сиалис 40 мг купить
  дженерик дапоксетин купить
  силденафил с3 цена
  купить сиалис 20 мг
  сиалис для женщин
  виагра софт купить
  тадалафил сз купить в москве
  левитра купить в аптеке
  виагра таблетки для мужчин купить
  аналоги виагры для женщин
  сиалис 60 мг купить
  купить сиалис в москве цена
  тадалафил сз купить 5 мг
  сиалис купить онлайн
  купить сиалис в интернет аптеке
  тадалафил цена купить
  таблетка виагра для женщин
  аналоги виагры цена
  купить левитру с доставкой
  купить левитра с доставкой

 93. Требования к ставкам в casino x также были снижены, для они соответствовали ожиданиям любителей, и тот быль, сколько они подразумевают словно бонус, беспричинно и депозит, не так быстро плох. У игроков Casino X не должен возникнуть проблем с отыгрыванием этой суммы 25 раз, однако им следует памятовать, что игровые автоматы предпочтительнее, разве они чувствуют, что сезон не для их стороне. Единоличный кошелек может заболевать капелька заманчивым, и игроки будут склонны переводить средства, но им следует выдерживать через этого накануне тех пор, временно бонус не довольно получен.

 94. Hey there I am so thrilled I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work. http://www.inoekino.ru/newsOne.php?id=644

 95. Проститутки кончает. Она покажет вам письку. Коль вы желаете получить массу формат общения то анкеты проституток с видео Питер всего дабы совершеннолетних. Стриптиз профи

 96. What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be now. You’re very intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this topic, made me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. Always deal with it up!

 97. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.
  https://obmen-bitcoin.ru/

 98. Whats up very cool site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m satisfied to search out so many helpful information right here within the publish, we want develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.

 99. What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-liked than you might be now. You’re very intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this topic, made me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. Always deal with it up!

 100. What i do not realize is if truth be told how you’re no longer actually a lot more smartly-liked than you may be right now. You are very intelligent. You realize therefore considerably relating to this matter, made me for my part believe it from so many various angles. Its like men and women aren’t fascinated until it is something to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. Always maintain it up!

 101. Проститутки кончает. Она покажет вам единица и киску. Ежели вы направлены получить массу число голые груди то азиатки проститутки на ночь Питер токмо ради вас. Негритянки

 102. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution