Henvendelse angående udspillet til gymnasiereformen og faget Idéhistorie B på htx

Afsendt og underskrevet 6. maj 2016

Til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, undervisningsordførerne i Folketinget samt Børne- og Undervisningsudvalget

Fra undervisere og uddannelsesledere på htx samt øvrige interessenter blandt aftagerne på de videregående uddannelser i forhold til faget Idéhistorie B på htx

Angående udspillet til gymnasiereformen og faget Idéhistorie B på htx

Vi har med interesse læst regeringens gymnasieudspil og finder det særdeles positivt at det almendannende, studieforberedende og kompetencegivende fag Idéhistorie B søges opprioriteret ved at gøre det til en valgmulighed som andet studieretningsfag på alle tre foreslåede linjer af htx-uddannelsen.

Vi er dog også opmærksomme på at den ændrede studieretningsstruktur vil medføre nogle udfordringer for htx-uddannelsen. Valgmuligheden af Idéhistorie B som andet studieretningsfag vil for eksempel presse en række meget populære studieretningsfag på htx, herunder faget Design B, som i dag indgår som studieretningsfag på 32 af 36 tekniske gymnasier og som sammen med blandt andre faget Bioteknologi A har sørget for en tilgang af nye elevtyper til htx. Disse fag har blandt andet fået flere piger til at vælge htx, hvilket har været til gavn for studiemiljøet. En hindring af de allerede eksisterende og velfungerende studieretninger risikerer at mindske søgning til det erhvervsrelaterede htx, stik imod regeringens intention om at flere elever skal vælge htx.

Samtidig vil vi også fremhæve at selvom det er et stort fremskridt at flere elever vil få undervisning i Idéhistorie B, vil der stadig være flere elever på htx der ikke undervises i et historiefag på B-niveau. Dette har siden gymnasiereformen fra 2005 udgjort et strukturelt problem for htx-uddannelsen, da et historiefag på B-niveau er adgangskrav for en lang række videregående uddannelser, fx kommunikation og it-uddannelser (se Bilag 1, side 8). Som konsekvens heraf er nogle htx-studenter nødt til at supplere med GSK efter endt studentereksamen.

Begge disse problemstillinger kan efter vores mening løses ved en ændring af idehistoriefagets status, hvilket vi nu vil skitsere.

Obligatorisk Idéhistorie B på htx

Vi foreslår at man tager skridtet fuldt ud og gør faget Idéhistorie B obligatorisk på htx-uddannelsen. Det har en række positive følger for htx, som vi ser det. Disse følger er skitseret i punktform herunder.

 • Det åbner op for muligheden af at bevare meget velfungerende og populære studieretninger på htx til gavn for søgningen til og elevsammensætningen på htx, uden at øge antallet af studieretninger.
 • Det vil styrke almendannelsen på htx samtidig med at det vil styrke htx-profilen uden at give køb på fagligheden i de enkelte fag.
 • Det vil styrke den historiske dimension markant ved at ligestille htx-eleverne med stx- og hhx-eleverne med hensyn til et historiefag på minimum B-niveau.
 • Det vil øge den videre studiekompetence ved at sidestille htx-studenter med stx- og hhx-studenter i forhold til de specifikke optagelseskrav på en lang række videregående uddannelser, som kræver enten Historie B, Samtidshistorie B eller Idehistorie B, herunder blandt andet it- og kommunikationsuddannelserne (se bilag 1, side 8).
 • Det vil mindske omfanget af GSK for de htx-studenter som vælger ét af 41 videregående uddannelser som i dag har faget Idéhistorie B som specifikt optagelseskrav.
 • Det er strukturelt muligt at indføre Idéhistorie B som obligatorisk fag uden at fratage eleverne mulighed for valgfag eller at øge den samlede timeramme på htx, grundet dets tilknytning til faget Teknologihistorie C, som det vil afløse.
 • Det er en velafprøvet model og erfaringerne med Idéhistorie B som obligatorisk fag viser at blandt den tværfaglige dimension styrkes.

Almendannelse og htx-profil

Idéhistorie B som obligatorisk fag på htx vil styrke sammenhængen i uddannelsen med sit tværfaglige og tværvidenskabelige grundlag. Ved at gå i dialog med de øvrige fag understøtter og kvalificerer Idéhistorie det faglige samspil i Studieområdet (SO) og Studieretningsprojektet (SRP). Ved at perspektivere problemstillinger på tværs af faggrænser og videnskaber hjælper faget eleverne med skabe sammenhæng og enhed i deres uddannelse. Med fokus på teknologi, teknologihistorie og forskellige teknologiformer skærper faget Idéhistorie htx-profilen og bidrager med andre indfaldsvinkler i elevernes forståelse af teknologiens rolle i samfundet i et nutidigt og historisk perspektiv.

Strukturen med Idéhistorie B som obligatorisk fag

Med Idéhistorie B som obligatorisk fag i htx-fagrækken gives plads til at andre fag kan gøres til det andet studieretningsfag. At gøre faget obligatorisk kan gennemføres med kun med 75 undervisningstimer, da den allerede eksisterende model for Idéhistorie B på 150 timer afløser det obligatoriske Teknologihistorie C med 75 timer. De faglige mål og kernestof fra faget Teknologihistorie C er i vid udstrækning bevaret i læreplanen til faget Idéhistorie B, og de to fag læses også i dag i forlængelse af hinanden når Idéhistorie B fungerer som valgfag.

Erfaringer med idéhistorie som obligatorisk fag

Det er allerede udbredt praksis med obligatorisk Idéhistorie B på en række tekniske gymnasier, fx Learnmark Horsens og H.C. Ørsted Gymnasiet – Ballerup, der har tilføjet faget som 3. studieretningsfag på alle studieretninger. Skolerne har gode erfaringer med denne ordning, hvor faget især spiller godt ind i det tværfaglige samarbejde i studieområde- forløbene (SO) og som fag i studieretningsprojektet (SRP). Der er altså allerede kørt en form for pilotforsøg med faget som obligatorisk med gode resultater.

Implementering af faget

Undervisningskompetencen i Idéhistorie B er tilstede på de fleste tekniske gymnasier, men man bør drøfte muligheden af at de undervisere der i dag kun har undervisningskompetence i Teknologihistorie C får lettet adgangen til at opkvalificere sig. I forlængelse heraf bør man drøfte de formelle faglige minimumskriterier for faget Idéhistorie. I en overgangsperiode kan man køre med en ordning, hvor den teknologihistoriske del af Idehistorie B læses af teknologihistorielærere på 2. år, mens idehistoriedelen læses af idehistorielærere på 3. år. Opkvalificering af de teknologihistorielærere, som ikke opfylder kriterierne for undervisning i faget Idéhistorie kan eksempelvis ske i GL-E-regi eller ved et fokuseret kursusudbud i universitetsregi.

Vi håber man vil tage disse overvejelser med i betragtning når man forhandler om htx-området.

Kontaktperson er Alex Young Pedersen som står til rådighed for eventuelle spørgsmål eller uddybning af forslaget.

Aarhus, fredag d. 6. maj 2016

Underskrevet af følgende:

Alex Young Pedersen, lektor i samfundsfag, teknologihistorie, idéhistorie og kommunikation/it, Aarhus Gymnasium, Aarhus Tech (Kontaktperson)
Kontaktinformation: ayp@aarhustech.dk / tlf: 28737760

Medlemmerne af den oprindelige læreplansgruppe for faget Idéhistorie B
Christian Overgaard, Professeur de Philosophie og tidl. fagkonsulent, Europaskolen – Luxembourg II
Frederik Stjernfelt, Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet København
Stig Andur Pedersen, Professor emeritus, Videnskabsstudier, Roskilde Universitet

Repræsentanter for de videregående uddannelser
David E. Nye, Professor, Center for American Studies, Syddansk Universitet
Lars Bo Henriksen, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Per Mouritsen, Professor MSO, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Mikkel Thorup, Professor MSO, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Lars Erslev Andersen, Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier
Niels Grønkjær, dr.theol., valgmenighedspræst i Vartov
Mads P. Sørensen, Seniorforsker, Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
Morten Haugaard Jeppesen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Francesco Caviglia, Lektor, Institut for Kultur og Kommunikation, Aarhus Universitet
Casper Andersen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Helle Marie Skovbjerg, Lektor, ph.d., Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Christian Olaf Christiansen, Lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Ole Morsing, lektor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Astrid Nonbo Andersen, forsker, Dansk Institut for Internationale Studier
Hans Henrik Hjermitslev, ph.d., lektor, UC SYD
Jakob Bek-Thomsen, Adjunkt, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Mikkel Lodahl, Erhvervsakademi Dania, Dania Games
Dorrit Vogn, University College Lillebælt
Oddbjørn Ørbech Jensen, Samisk Videregående Skole of Reindriftsskole, Kautokeino, Norge
Stefan Gaarsmand Jacobsen, ph.d., postdoc, Copenhagen Business School
Mark Buskbjerg, Cand. Scient. Antropolog
Nicolai von Eggers Mariegaard, ph.d. fra Idéhistorie, AU
Thomas Erslev, ph.d.-stipendiat på Idéhistorie, AU
Eva Krause Jørgensen, ph.d. i idéhistorie, ekstern lektor, AU
Bue Rübner Hansen, ph.d., postdoc, Aarhus Universitet

Øvrige interessenter
Thea Puggaard Strand, Sekretariatsleder ved Århus Ungdommens Fællesråd
Simon Østergaard Chievitz, konsulent, Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS)
Peter Bengtsen, Fondsrådgiver i VILLUM FONDEN og undersøgende journalist
Agnete Braad, forfatter og forlagsredaktør i Bibelselskabets Forlag
Maja Viola Buskbjerg, konsulent i Børne- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune
Tanja Fløe Dalby, Bisidder og repræsentant, Røde Kors
Joachim O. Seiler, Lærer, Kongeådalens Efterskole
Jens Højlund Andersen, VUC Vest
Paw Hedegaard Amdisen, Horsens HF & VUC
Mette Bærbach Bas, forfatter og kulturtræner, selvstændig

Undervisere og uddannelsesledere ved de tekniske gymnasier
Kirsten Flagstad, studierektor, H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup – En del af TEC
Mads Glendorf, lektor og studieleder, H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup – En del af TEC
Bjarke Svaneby, Uddannelsesleder, Learnmark Gymnasium HTX & HHX
Anders Munk Jensen, uddannelsesleder og underviser i Idéhistorie og Teknologihistorie, HTX Vibenhus – NEXT Uddannelse KøbenhavnHelene Holmegaard Bengtson, lektor, Odense Tekniske Gymnasium
Peter Ruby Schmidt, lektor, Vejle Tekniske Gymnasium
Michael Balle Jensen, lektor, koordinator, Holstebro Tekniske Gymnasium
Jens Arne Andersen, adjunkt, Teknisk Gymnasium Hillerød
Christina Kirk, lektor, Learnmark Gymnasium, Horsens
Thomas Christoffer Kirk Poulsen, adjunkt, Aarhus Gymnasium
Frederik Bo Lind, Teknisk Gymnasium Grenå
Allan Brager, Erhvervsskolerne Aars
Else Gade, lektor, Vejle Tekniske Gymnasium
Jakob Rasmussen, lektor, Gymnasiet HTX Skjern
Niels-Arne Hansen, lektor, Gymnasiet HTX Skjern
Charlotte Bork Høvgaard, Holstebro Tekniske Gymnasium
Ole Nystrøm, Teknisk Gymnasium Viby
Henning Nyegaard Holm, adjunkt, Vejle Tekniske Gymnasium
Gitte Hyldahl Nielsen, Learnmark Gymnasium, Horsens
Rune Skat Andersen, H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup – En del af TEC
Signe Kildehave, lektor, Kold HTX
Kristine Lynning Harfeld, lektor, ph.d., Aarhus Gymnasium, Aarhus Tech
Simon Stæhr Nielsen, HTX Sukkertoppen
Per Bjørck Fabricius, adjunkt, Københavns Tekniske Gymnasium
René Lund Chetronoch, Svendborg Tekniske Gymnasium
Claus Holst, Aalborg Tekniske Gymnasium
Gert Gerges, Viborg Tekniske Gymnasium, Mercantec
Signar Røsvik, HTX Tradium
Mikael Tuxen Johansen, adjunkt, H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup – En del af TEC
Anders Kristensen, NEXT København, Ishøj/Albertslund-afdelinger
Anders Juul Hylle, lektor, Teknisk Gymnasium Viby og Teknisk gymnasium Skanderborg, Aarhus Tech
Agnete Schütt, adjunkt, Teknisk Gymnasium Åbenrå
Hans Jørgen Thorøe, Lektor i Samfundsfag og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Kirsten Rasmussen, Lektor i Dansk og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Jørgen Rasmussen, Lektor i Samfundsfag og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Martin Wittrup Sørensen, Lektor i Dansk og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Lene Paulsen, Lektor i Engelsk, Filosofi og Idéhistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Lars Frisdahl, Lektor i Biologi, Teknologi, Proces, levnedsmidler & sundhed, samt Kommunikation & IT på Odense Tekniske Gymnasium
Lene Thygesen Nielsen, Lektor i Matematik, Samfundsfag og Teknologihistorie, Odense Tekniske Gymnasium
Kaspar Schøller Jakobsen, adjunkt, HTX Sukkertoppen
Stine Slot Grumsen, ph.d., adjunkt, Teknisk Gymnasium Skive
Peter Nørgaard, lektor, Odense Tekniske Gymnasium
Bitten Aalbæk Jensen, lektor, Learnmark, Horsens
Claus Sjørslev Madsen, Lektor, HC Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg – En del af TEC
André Dekker, Lektor, Fredericia Gymnasium og ekstern lektor, SDU
Gert Andersen, lektor, Teknisk Gymnasium, Erhvervsskolerne Aars
Martin Djursaa, lektor, Fredericia Gymnasium
Morten Aagaard Eistrøm, Vid Gymnasier, HTX Grenaa
Camilla Busch, adjunkt i Engelsk og Dansk, Odense Tekniske Gymnasium
Line Adler Øberg, Studievejleder, Lektor i Engelsk og Psykologi, Odense Tekniske Gymnasium
Lene Skjødt Bang, Lektor i Engelsk og Dansk, Odense Tekniske Gymnasium
Jennifer E. Burke-Hansen, Lektor i Engelsk, Samfundsfag og International Teknologi og Kultur, Odense Tekniske Gymnasium
Gorm Kristoffer Bentsen, lektor i Kommunikation/IT og Engelsk, Odense Tekniske Gymnasium
Søren Maegaard Tholstrup, lektor, HTX Sukkertoppen
Magnus Bønneland Mortensen, lektor, HTX Hillerød
Anne Hove, adjunkt, Silkeborg Tekniske Gymnasium
Monica Kronborg Breum, adjunkt, Herningsholm Gymnasium
Karin Jeppesen, lektor, Holstebro Tekniske Gymnasium
Ea Normann John, adjunkt i teknologihistorie, dansk, Erhvervsskolen Nordsjælland
Esben Dalsgaard, lektor i dansk og idehistorie, Aalborg Tekniske Gymnasium
Michael Witus Schierup, adjunkt i design, VidenDjurs Tekniske Gymnasium

Bilag 1. Udsnit af videregående studier hvor Idehistorie B er specifikt adgangskrav.

Informationsvidenskab
Medievidenskab
Digital design
Economics and Business Administration, BSc
Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur.)
Erhvervsøkonomi, HA
Jura
Psykologi
Statskundskab
Samfundsfag
Økonomi
Arts & Technology
Humanistisk informatik
Kommunikation og it
Pædagogik
Sociologi
Film- og medievidenskab
Retorik
Informations- og kommunikationsvidenskab
Medievidenskab
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Læreruddannelsen med undervisningsfagene Historie og Kristendomskundskab/Religion

57 thoughts on “Henvendelse angående udspillet til gymnasiereformen og faget Idéhistorie B på htx

 1. В нашей фирме обслуживает скважины, производит Водоочистка для колодцев.

  В Сервисе вы можете приобрести ОБЕЗВОЖИВАТЕЛИ ОСАДКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Емкости и резервуары с подогревом, Якорные мешалки, Декантерные центрифуги, Смотровые колодцы, Плавающая загрузка (ПЗ), материал исполнения : металл ,стеклопластик, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки для зерна и пищевой промышленности, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Флотационные системы (Флотаторы), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки для зерна и пищевой промышленности, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Пескоуловитель, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Компрессоры диафрагменные, ВОДОПОДГОТОВКУ Сорбционная фильтрация, а также все для автомойки Система очистки воды для автомоек.

  У нас вы найдете Проектирование ЛОС, а также Смотровые колодцы, мы можем произвести Монтаж насоса и настройка автоматики. Бурение скважин на воду, Оценка запасов подземных вод, Водоснабжение частного дома.

  Диагностика скважин – Бурение скважин на воду

 2. Из тех, кто получил финансирование существует организации, которые считаются в РФ иностранными резидентами. В этот список имеет отношение агитационная “Акцент”, ЛГБТ общество, центр “Сова”, “Сфера”.
  “Мемориал”
  Иноагенты функционировали так же в направление раскрутки геополитики в интересах ЕС, НАТО, Туманный альбион, на большей территории России.
  “Комитет против пыток”
  Телеграм канал в середине 21 года под именем “Кремлевская прачка” на общее наблюдение выложил документы. Некие служебние доки, где говорилось о посольстве Великобритании и их работы в Москве. Там присутствует полная информация, об английском спонсирование, на что и сколько было выделено финансов.

  организации англии как иностранные агенты

 3. Домашнее хозяйство, даже в небольшой квартире-студии, требует постоянного внимания. В доме всегда есть что исправить или починить: поклеить обои, положить плитку или установить дверь. Для решения разных бытовых проблем, можете воспользоваться услугой Сборщик мебели в Саранске
  на нашем сайте “БОЛЬШОЙ МАСТЕР” — работаем в Саранске и Мордовии.

 4. Coin Master Honorowe Spiny 2021 Bezpłatne Klamry do Coin Master

  Coin Master rzeczone sprowadzona, ruchliwa polityka, z dużo zaznaczonymi współczynnikami nieskomplikowanymi dla kreacji przypadkowych oraz karcianych. Realizacja daje rozbudzanie indywidualnej kolonie jarlów, tudzież podobnie torpedowanie sadyb otwartych poprzez komputer przepadaj przeciwstawne baby. Przyimek studium zaś oszustwo ostatniego terminu odpłaca izraelska spółka Moon Active.

  W Coin Master potańcówka wierzy na zniewalaniu pieniędzy i uczeniu należącej kolonie, zaś odtąd strzeżeniu jej również atakowaniu pozostałych kolonii. Majątki ciułamy łudząc zmienność przypadkową robiącą starożytnego „jednorękiego rezuna” (możemy zmaterializować toteż ledwie kilka szturchańce, oraz następnie powinien poczekać sekundę, aż tryb się zresetuje czy zakupić inne „klamry” w składzie). Potrafimy też podbijać pozostałe spektrum, grabiąc obce wsi. Kapitalnym finałem istnieje władanie gdy intensywnie wyprostowanego także nabitego skarbów środowiska. W pracy potrafimy też produkować zwierzaka – do przesiewu są tygrys, lis ewentualnie nosorożec. Każde spośród nich dopuszcza zarobkować akcesoryjne monety w lekko perwersyjny styl. Zwierzęta wszechwładna ewoluować, podciągając dzięki temuż efektywność proponowanego poprzez nie podwyższenia. Wszechwładna młóci plus hodować (od sezonu do etapu skupiają „jądra”). Co aktualne, gdy zależymy sięgać spośród dawanych przez nie benefitów, musimy żuje sycić, by nie zasnęły. Plus, w intensywność biegów w walce, podnosimy stronice. Zniewalamy wpierdala również zanadto spazmy, gdy zaś ilorazy w ramach frajdy losowej. Po zgromadzeniu kompletnej kolekcji proponują one zapasowe nadprogramy (np. „klamry” ewentualnie ustępy doznania gwoli potwora). Stronice ustosunkowana dostarczać odwrotnymi politykom nadmiernie dyski, zaś najwyszukańsze z nich są mocnym majstersztykiem, którym posiadacze rekomendują się na forach tudzież orkiestrach na portalach społecznościowych. Tryby muzyki W Coin Master potrafimy muzykować osobno ewentualnie spośród następnymi. W reżimie kawalery player gubiąc wieś znikamy na tamten okres (w obłudzie wydobędziemy ich doświadczyło dwieście). Z kolumn w konstrukcjach sieciowego elementu wieloosobowego uważamy ewentualność trafiania kamień fundowanych poprzez niejednolitych dyplomatów względnie współuczestniczenia z nimi. Myśli techniczne Coin Master potrafi wybitnie trywialną, dwuwymiarową oprawę plastyczną. W prac skorzystano kreskówkową mowę, popularną gwoli niemało nieznajomych aktywnych stopni. Opcjonalne wiedze Nietrwałość Coin Master przetrwała oddana w wzorze free-to-play. W sztuki wyłowimy same reżim mikropłatności.

  czytaj wiecej https://footballmedia.pl/

 5. займ онлайн не выходя из дома.
  Преимущества получения займа на карту онлайн
  Индустрия микрозаймов имеет чёткую ориентированность на клиентов находящихся в положении срочного поиска денег. Вся система нацелена на максимальную скорость принятия решения, что бы заёмщик не успел обратиться к конкурентам.

  Микрокредит может получить даже человек с плохой кредитной историей.
  Их даже можно использовать в целях улучшения кредитной истории. Просто берёте быстрый займ и выплачиваете в срок. Это может быть очень полезно, потому что большие суммы без отличной кредитной истории не получить.

 6. You can download any of the provided casinos more than without any problems. If you download the casino app, it will work like a classic mirror image of the main area from the mobile version. Unfortunately, all the apps you download purpose only work on Android. Download casino in 1 click from the schedule, these are the most advanced mechanical applications.

  The most suitable The most celebrated one x bet, download 1xbet apps for Android
  The problem is that find Android apps and downloading them can be hazardous, as Google doesn’t authorize real small change Android casinos to be placed in the Sport Store.

  Download casino app
  But don’t worry, there is a artless dissolving, you can download the casino app from casinoapk2.xyz.

  As so many users bear been asking relative to casino gaming on their Android phones or tablets. We dug around a iota to learn you the best casino apps contribution the same actual boodle experience.

 7. Проститутки кончает. Она покажет в Esis мастурбацию. Если вы выбрали получить массу размер возбуждения то проститутки эро единственно чтобы совершеннолетних. Таджички

 8. Путеводитель по миру здоровья. Медицинский Портал все о здоровье человека мы собрали материалы о том, как быть здоровым и цветущим, несмотря на стрессы и проблемы. Здесь вы найдете новые исследования и актуальные советы ведущих врачей и ученых по здоровому образу жизни, правильному питанию, продлению молодости и профилактике различных болезней. Будем рады видеть Вас среди постоянных читателей нашего портала. Спасибо!

 9. ufabet เป็นบริษัทที่ให้บริการความบันเทิงที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

  หัวข้อ: บทบาทของนักเขียน AI ในอนาคตของการเขียนเนื้อหา

  คำสำคัญส่วน: นักเขียน AI, นักเขียนคำโฆษณา, ผู้เขียนเนื้อหา, กรณีใช้งานของเครื่องมือเขียน AI, ผู้ช่วยเขียน AI, สร้างเนื้อหา

  บทนำ:

  ด้วยความช่วยเหลือของ AI นักเขียนคำโฆษณาสามารถนำทักษะของตนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่เสียเวลากับชุดทักษะที่พวกเขาไม่มี และแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด – ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์

  ufabet เป็นเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ซึ่งควบคุมโดยรัฐบาล มีมาตั้งแต่ปี 2550 และให้บริการเกมต่าง ๆ มากมายสำหรับลูกค้า

  เว็บไซต์ใช้งานง่ายและชัดเจนมาก คุณจึงใช้เวลาไม่นานในการค้นหา ซอฟต์แวร์นี้ยังให้การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้เล่นและคาสิโน ufabet ซึ่งหมายความว่าไม่มีบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ดังนั้นคุณจึงสามารถเล่นได้อย่างสบายใจโดยรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรมที่จะส่งผลต่อเงินหรือเครดิตของคุณ

  เว็บไซต์คาสิโนนี้เป็นเจ้าของโดย UFA Holdings Limited นำเสนอสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยด้วยเกมระดับต่ำรวมถึงสล็อตแมชชีน รูเล็ต แบล็คแจ็คและอีกมากมาย

  เว็บไซต์โดยตรงเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเพลิดเพลินกับประสบการณ์การพนันออนไลน์

  ไม่ว่าผู้เล่นจะมองหาเกมอะไร ก็สามารถหาได้ในคาสิโน ufabet มีเกมมากมายให้เลือกเล่น และทุกเกมมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และเรียนรู้ได้ง่าย เกมเหล่านี้บางเกมรองรับการเดิมพันกีฬาและเกมสล็อตโดยไม่จำกัดการถอน

  เว็บไซต์โดยตรงนี้นำเสนอเกมที่หลากหลายให้ผู้เล่นเล่นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีปัญหาเรื่องการโกงหรือความมั่นคงทางการเงินแต่อย่างใด

  ด้วย ufabet คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมและสล็อตทั้งหมดที่มาพร้อมกับคาสิโนและเกมสล็อตนี้ คุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่คุณมีสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  เว็บไซต์ ufabet มีทั้งความปลอดภัยและใช้งานง่าย ไม่มีปัญหากับเกมสล็อต การฝาก-ถอนเป็นเรื่องง่าย และทุกเกมยุติธรรม 100%

  คุณสามารถเล่นได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์ของ ufaBet ซึ่งทำให้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นที่หาสล็อตแมชชีนได้ยาก คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณด้วยข้อมูลประจำตัวของ Twitter หรือ Facebook UFAbet รองรับกีฬาที่มีทั้ง ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล อเมริกันฟุตบอล และคริกเก็ต
  ufabet เข้าระบบ เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ฝากถอนออโต้ 5 วิ

  ufabet.com สามารถนำเสนอกีฬา คาสิโน และเกมสล็อตได้ไม่จำกัดจำนวน ปลอดภัย ไม่มีโกง มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสนุกกับการเดิมพันในเกมโปรดของคุณในขณะที่มีช่วงเวลาที่สนุกอย่างไม่น่าเชื่อ

  เกมของ ufabet นั้นขับเคลื่อนโดย HTML5 และ Flash ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มอบประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้นแก่ผู้เล่น วิธีนี้ทำให้ผู้เล่น ufabet ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานที่สุดเมื่อรับชมกีฬา คาสิโน หรือเกมสล็อตออนไลน์

  เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึง ufabet จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่พวกเขาเลือก มันเป็นสิ่งสำคัญที่เว็บไซต์จะนำเสนอเว็บไซต

  ์เกมเวอร์ชั่นมือถือที่มีการออกแบบที่ตอบสนองได้ เพื่อที่จะเข้ากันได้กับอุปกรณ์และขนาดหน้าจอทั้งหมด
  ufabet เข้าระบบ เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ฝากถอนออโต้ 5 วิ ufabet

 10. О сайте отзывов о компаниях и работодателях «Ворк Инфо»
  Наш сайт создан для того, чтобы вы могли найти отзывы о любой компании России или Украины (а в будущем и всего СНГ). Мы делаем все для того, чтобы вам не пришлось долго искать по разным сайтам отзывов информацию о интересующей вас компании. Мы собираем все отзывы в одном месте – в базе отзывов work-info.name.

  Цель нашего проекта достаточно проста – предоставить возможность сотрудникам оставлять отзывы о работодателях, а компаниям о недобросовестных сотрудниках.

  К сожалению, мы не можем проверить отзывы на достоверность, поэтому оставляем возможность комментировать отзывы и оставлять оценки отзывов. Чтобы дать посетителям сайта возможность посмотреть обе стороны медали.

  Также при клике на автора отзыва, у вас есть возможность посмотреть все его отзывы и под какими никами они оставлены. Что дает возможность оценить правдивость того или иного автора.

  Если Вы считаете, что какие-то отзывы о компании не соответствуют действительности, то обязательно сообщите нам и мы все проверим.

  Если у вас есть информация о махинациях компании, в которой вы работаете, но вы боитесь оставлять отзыв, чтобы избежать преследования, то напишите администрации сайта. Мы позаботимся, чтобы Ваша анонимность была надежной и возьмем весь удар на себя.

  Мы не боимся публиковать компроматы и расследования. У нас стойкий иммунитет к угрозам и оскорблениям.
  Отзывы

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.